Zaplanuj jesień swojego życia

SenQuality ma podnosić świadomość znaczenia planowania starości w pozytywny sposób oraz zaoferować łatwo dostępne i elastyczne narzędzie do planowania własnych działań. Priorytetem projektu jest indywidualne przygotowanie do starości w celu wspierania dobrego samopoczucia w trzecim i czwartym etapie życia (przyp. tłum.: 4 etapy życia człowieka to dzieciństwo, młodość i burzliwy okres dojrzewania, wiek dojrzały, jesień życia).
W projekcie SenQuality starzenie się rozumiemy jako wielowymiarowy proces, który wpływa na życie na różne sposoby. Dlatego też skupiamy się nie tylko na przygotowaniu finansowym czy zdrowiu, ale łącznie na 9 wzajemnie powiązanych dziedzinach życia tj.: finansach, nagłych wypadkach i wyjątkowych okolicznościach, sprawności psychicznej i fizycznej, mieszkaniu, wyglądzie zewnętrznym, relacjach społecznych, zdrowiu, sposobach spędzania wolnego czasu i stylu życia oraz pracy i zatrudnieniu. Podejście to oparliśmy na pracach badaczy Anny E. Kornadt i Klausa Rothermunda.

Cele projektu to:

 • podnoszenie świadomości wśród dorosłych i organizacji na temat znaczenia planowania starości,
 • motywowanie do podjęcia niezbędnych działań przygotowawczych do trzeciego i czwartego etapu życia,
 • opracowanie podręcznika, w którym określone zostaną obszary, w których dorośli mogą przygotować się do jesieni życia,
 • stworzenie platformy cyfrowej opartej na autorefleksji dla samodzielnego planowania jesieni życia,
 • dostarczenie narzędzia do tworzenia planu działania, zgodnego z osobistymi celami planującego.
project
project impact

WPŁYW

 • Zrozumienie potrzeby przygotowywania się do starości w różnych dziedzinach życia
 • Większa akceptacja praktycznych zastosowań przygotowujących do zmian związanych z wiekiem
 • Motywacja do podjęcia działań przygotowawczych
 • Inicjatywa do nauki i aktywnej refleksji nad przyszłością
 • Zaoferowanie nowego i atrakcyjnego narzędzia online do planowania jesieni życia
 • Zrozumienie europejskiego wymiaru problemu demograficznego oraz konieczności przygotowywania się do starości poprzez porównanie sytuacji i przykładów dobrych praktyk z innych krajów

GRUPY DOCELOWE

project target groups

Bezpośrednie

 • dorośli w średnim wieku
 • aktywni seniorzy

Pośrednie

 • edukatorzy dorosłych
 • doradcy zawodowi
 • psychologowie
 • pracownicy domów kultury
 • specjaliści pracujący w tematach związanych ze starzeniem się

Interesariusze

 • władze lokalne i regionalne w krajach organizacji uczestniczących w projekcie
 • organizacje pozarządowe i stowarzyszenia zajmujące się wspieraniem osób starszych
 • uniwersytety, w tym uniwersytety trzeciego wieku
 • ośrodki badawcze
 • dostawcy usług edukacyjnych dla dorosłych

plakat

broszura