Πλαίσιο

senior grandmother framework

Στοχασμός ως προς την ένταξη στην Τρίτη ηλικία:

Μεθοδολογικό πλαίσιο για την αξιολόγηση της προετοιμασίας για την ένταξη στη Τρίτη ηλικία

Ένα εργαλείο αξιολόγησης που βασίζεται σε έναν αυτό-προβληματισμό στους εννέα τομείς της ζωής: το εργαλείο παρέχει το πλαίσιο για τον αυτό-στοχασμό που οδηγεί σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για την ένταξη στη Τρίτη ηλικία. Αυτό το σχέδιο λαμβάνει υπόψη

  • την προσωπική κατάσταση των ατόμων,
  • τους φόβους,
  • τα κίνητρα τους,
  • τους στόχους και
  • τις αξίες.

Ρίξτε λοιπόν μια ματιά στο πλαίσιο SenQuality και την ιδέα των έξι βημάτων του που συνδυάζει τον αυτοστοχασμό και την αξιολόγηση προηγούμενων και σημερινών καταστάσεων με προσδοκίες για το μέλλον και συγκεκριμένο σχεδιασμό δράσης.